martes, 6 de mayo de 2014

ChangJo, Chunji y Chanyong (100%) fueron a Lotte World
Cr: Choi_chang_jjo